මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ මහානායක හිමිපාණන් වහන්සේ

ශ්‍රී ලංකා අමරපුර මහාසංඝසභාවේ උත්තරීතර මහානායකව වැඩසිට අපවත්වී වදාල අතිපූජ්‍ය මඩිහේ පඤ්ඤාසීහ මහානායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ විසින් රචිත ලිපි එකතුවකි.